Geguritan

GANDRUNG

 

Rambut acak-acakan

Kaos kumel awut-awutan

Ora kenal tembang

Jare: luwih seneng disco-discoan

Supaya ora diarani kampungan, ngisin-isini

Nanging gandrung ya gandrung

Aja kedlarung, dadi kadlurung

Apa wis ngerti

Tegese racun

Senajan ora mateni

Nanging bisa gawe getun

Jamane jare: jaman modern

Nanging kok kereb senewen

Ngambah alam globalisasi

Kudu tansah ngati-ati

Sanajan ndhelika ditututi

 

 

 

 

 

MBARANG

 

Bocah cilik manis, kakang adhi

Runtang-runtung nyang endi-endi

Nyangking angklung saka bumbung

Mlebu lurung metu lurung

Bocah cilik kedhana-kedhini

Runtang-runtung mbarang saparan-paran

Ngupa-boga nyambung panguripan sadulitan

Nambal nistha sing lung teka wira-wiri nrenyuhi

Nembangi lagu-lagu memelasi

Mbukak babad ngenesi ati

Koncatan bapa biyug dheweke tininggal keri

Bocah cilik manis kedhana-kedhini

Runtang-runtung nyang ngendi-endi

Dina-dinan uripe kaliput ayang-ayangane mega

 

 

 

 

 

 

 

KOWEN

 

Kowen jawane lagi apa?

Ngomong terus terang bae ora papa

Teng kula mana nyapa mene nyapa

Ananging ora paham karo sapa

Kowen kayonge nduweni ati kang akas

Pirang-pirang kepenginan digagas

Sing penting anggere aja mbeladhas

Eben awake bisa ajeg bregas

Soale yen ora endhase kae bisa bundhas

Apa ya kowen ora melas?

Karo wong sing atine lagi getas

Lan awake uga lagi rantas

Enake yuh padha nulung

Aja mung nein balung

Tapine nein uga beras

Ben kabeh padha waras

 

 

 

 

 

SUWUNG

 

Biyen, tanganmu nggenggem tanganku

Biyen, pundhakmu nadhahi tangisku

Biyen, guyumu nentremke atiku

Nanging saiki …

Tangan, pundhak lan guyumu

Ilang saka uripku

Ngguguk tangis iki ngelingi sliramu

Aku ora kuwasa ngempet kangen iki

Rasa kuciwa, nelangsa

Ngarep-arep sliramu bali

Biyen, tanganmu nggenggem tanganku

Biyen, pundhakmu nadhahi tangisku

Biyen, guyumu nentremke atiku

Aku, suwung …

 

 

 

 

 

 

 

JAMAN EDAN

 

Hamenangi jaman edan

Ewuh aya ing pambudi

Jantraning jagad wus pinasthi

Ubenging cakra manggilingan

Garising lelakon bakal tumiba

Sapa lena bakal binanda

Sapa lali bakal keli

Jagad isine mung angkara

Kang ingoyak mung anumpuk bandha

Datan eling purwa, madya, wasana

Kabeh padha ngaku bener, sejatine keblinger

Wong jujur kojur, wong lugu kepalu

Wong ngaku alim, nanging pulasan

Jagad anyar bakal ginelar

Tekane jaman kasucian

tekane pengadilan Gusti

Mula prayoga den eling lawan waspada

Sabar narima, welas asih mring sapadha-padha

 

 

 

JAGADE GONJANG-GANJING

 

Dak sebut jagade gonjang-ganjing

Amarga akeh kang padha ora eling

Marang liyan, apa maneh marang sing gawe gesang

Wong gedhe padha jegal-jegalan

Rebutan panggonan lan panguwasan

Wong cilik padha gedhungsangan

Golek pangan panguripan

Sing dhuwur saya mulur

Sing ngisor padha thekor

Pancen jagade lagi gonjang-ganjing

Akeh kang padha ngedan

Yen ora edan padha ora keduman

Padha dugang-dinugang

Singkang-singkangan

Ilang rasa kamanungsan

Lumrahe wae Gusti paring samubarang pepeling

Maneka bebendu, lindhu, petir, angin, udan ora uwis

Supaya manungsa padha eling

 

 

 

BEGAL

 

Begal…

Wong liya nyebut brandhal

Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal

Kanggo nodhong njero terminal

Begal…

Pinter golek akal

Sapa wae bakal didadekake tumbal

Nggawa pistul nembak wong nganti mati

Nggawe gregetan para pulisi

Begal dibrantas ana ngendi-endi

Ketemon ngrampas ditembak mati

Begal saiki wis kebangeten

Wus kerep nggawa korban

Donya brana asli rampogan

Haram hukume yen dipangan

Bakal nampa siksaning nraka jahanam

 

 

 

 

 

SEKOLAHKU

 

Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening bapak ibu guru

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

ing panggoan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

Kareben ngesuk dadi wong kang aji

Miguna tumrap bangsa nagari

 

 

 

 

REUNI

 

Sawise lawas pisah

Ketemu wis padha dadi simbah

Rambut-rambut putih, pasuryan padha malih

Pethuk gapyuk rerangkulan nyuntak

Sakehing rasa kapang

Ati trenyuh mripat kekembeng luh

Wor suh karo rasa bungah

Guyu-guyu renyah kaya nalika isih bocah

Dhek biyen nate dadi sakukuban

Njur padha pisah dalan, nepusi lelakon sowang-sowang

Lungit angelangut, lam-lamen jaman kesaput pedhut

Nganti wancine srengenge dhoyong ngulon

Beja, dene isih bisa sapatemon

Dhuh Gusti kang Maha Mirah

Namung saged muji syukur Alhamdulillah

Gene isih menangi kumpule balung pisah

Iklan
Dipublikasi di Geguritan | Meninggalkan komentar

Pos blog pertama

Ini adalah pos pertama Anda. Klik tautan Sunting untuk mengubah atau menghapusnya, atau mulai pos baru. Jika ingin, Anda dapat menggunakan pos ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai alasan Anda memulai blog ini dan rencana Anda dengan blog ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, bertanyalah kepada orang-orang yang ramah di forum dukungan.

Dipublikasi di Tak Berkategori | Meninggalkan komentar